Retningslinjer ved utleie

Retningslinjer ved leie av skolens lokaler

 • Skolen er miljøfyrtårn. Alle leietakere plikter å sortere søppel og legge søpla i kontainerne når de forlater lokalene.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuell skade på rom og inventar som er oppstått under leieforholdet. Det samme gjelder for tyveri dersom slikt har oppstått som følge av leietakers mislighold.
 • Leietaker plikter og straks underrette utleier dersom slik skade oppstår.
 • Leietaker sørger for at inventar og utstyr som er flyttet på settes på plass.
 • Inngangspartiet må holdes åpent for utrykningskjøretøy og annen trafikk.
 • Ved overnatting må man søke brannvesenet om tillatelse til overnatting på skolen. Det er 3-5 dager behandlingstid på søknader. Skolen søker på vegne av leietaker.
 • Leietakeren plikter å holde vinduer og ytterdører lukket og låst når de ikke er tilstede på huset/ i rommet.
 • Leietaker sørger for rengjøring dersom ikke annet er avtalt. Renholds utstyr blir besørget av skolen og satt tilgjengelig for leietaker.
 • Leietaker har ansvar for døgnkontinuerlig brannvakt og innbruddsvakt med mobiltelefon.
  • Ved feilmelding brann: 110
  • Ved falsk innbruddsalarm: 73 54 04 04

Brudd på retningslinjene vil kunne medføre ekstra gebyrer:
Fjerning av søppel: 200,- kr pr enhet.
Ekstra renhold: fra 500,- til 3500,-

NB: Skolens parkeringsarealer brøytes ikke i helgene. Dette betyr at brøyting må avtales særskilt dersom det er behov og grunnregelen er at kostnadene dekkes av leietaker.

Retningslinjer med sjekkliste (PDF, 175 kB)