Retten til opplæring i samisk

Alle samiske elever på videregående skoler i Norge har en lovfestet rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Nord-Troms videregående skole er en ressursskole for opplæring i samisk. Vi tilbyr opplæring i nordsamisk som førstespråk, andrespråk og fremmedspråk til elever i hele landet.

Retten til opplæring i samisk gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk man velger (eks. nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk). Dersom elevskoler ikke kan gi stedlig opplæring i samisk, har elever rett til å få opplæringen som fjernundervisning.

Ved Nord-Troms videregående skole tilbyr vi opplæring i nordsamisk som førstespråk, andrespråk eller som fremmedspråk. Skolen har en stor samiskseksjon med godt kvalifiserte lærere som tilbyr samiskopplæring til elever på egen skole og som nettbasert opplæring til elever på andre skoler i hele landet.

Elever som begynner på videregående skole, kan velge å få opplæring på følgende nivå:

Samisk som førstespråk
Samisk som andrespråk
Samisk 2
Samisk 3
Samisk 4
Samisk som fremmedspråk

Samisk som førstespråk

Opplæring i samisk som førstespråk på videregående skole forutsetter forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk i grunnskolen. I tillegg skal eleven følge en egen læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Men eleven kan velge å få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.

Elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk kan søke om fritak for opplæring og vurdering i sidemål. Samisk som førstespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Samisk som andrespråk

Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper. Noen har hatt samisk språkopplæring i grunnskolen, for andre er samisk et helt nytt språk. Læreplanen for samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 9 nivåer. Derfor er det mulig å velge å få opplæring etter tre ulike alternativer, med tre ulike krav til sluttkompetanse:

- Samisk som andrespråk – samisk 2

Dersom eleven har hatt samisk 2 på ungdomstrinnet fortsetter eleven med samisk 2 i videregående opplæring. Dette nivået velges ofte av elever som har samisk som ett av sine hjemmespråk. Etter Vg3 skal eleven ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk både skriftlig og muntlig.

- Samisk som andrespråk – samisk 3

Elever som har hatt samisk 3 i grunnskolen, fortsetter med samisk 3 i videregående opplæring. Det er ikke et mål at eleven skal være tospråklig etter Vg3. Etter Vg3 skal eleven ha tilegnet seg nok språkkunnskaper i samisk til å kunne forstå og kommunisere på et enkelt nivå.

- Samisk som andrespråk – samisk 4

Dette alternativet er et tilbud for elever som er nybegynnere i samisk i videregående opplæring. Det kan kun velges av elever som ikke har hatt samisk i grunnskolen. Etter Vg3 vil elevene i samisk 4 ha oppnådd kravene til ca. 1/3 av læreplanen i samisk som andrespråk.

Elever som har samisk 4, kan i tillegg bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk.

Elever som får opplæring i samisk som andrespråk skal følge den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak for opplæring og vurdering i sidemål. Samisk som andrespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Samisk som fremmedspråk

I studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole skal elevene, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag. Dette gjelder ikke elever som skal ha opplæring etter læreplanene i:

- samisk som 1.- eller 2.-språk
- finsk som 2.-språk
- norsk tegnspråk.

Har eleven opplæring etter én av disse læreplanene, men likevel ønsker fremmedspråk, må det tas utenfor timeramma.

Fremmedspråk som fellesfag på videregående skole kan leses på to ulike nivåer, nivå I og nivå II. Hvilket nivå eleven får opplæring i avhenger av om eleven har fått opplæring i et fremmedspråk på ungdomsskolen eller ikke.

Nord-Troms videregående skole tilbyr opplæring i samisk som fremmedspråk på både nivå I og II.  tillegg kan skolen tilby samisk som fremmedspråk på nivå III. Les mer om nivåene.

Nord-Troms videregående skole – ressursskole for opplæring i nordsamisk

Nord-Troms videregående skole er ressursskole for opplæring i nordsamisk i Troms fylkeskommune. Skolen har et spesielt ansvar for å tilby og tilrettelegge nettbasert undervisning i nordsamisk til fylkets videregående skoler. Skolen tilbyr også nettbasert samiskopplæring til videregående skoler i hele landet. Dersom det er ressurser til det, så kan det i tillegg tilbys nettbasert samiskopplæring til elever ved landets grunnskoler.

Dersom skoler, som har elever med rett til samiskopplæring, ikke har mulighet til å gi opplæring i samisk med stedlig lærer, kan vi på Nord-Troms videregående skole tilby nettbasert opplæring i nordsamisk. Våre samisklærere underviser i hovedsak via Teams, men kan også undervise via andre kommunikasjonskanaler som Skype, Zoom eller Adobe Connect. Vi inngår individuelle avtaler med skolene som på best mulig måte skal imøtekomme skolenes og elevenes behov.

Kontakt oss

Tine Klevstad
Rektor
tlf.: 951 01 944
epost: tine.klevstad@tromsfylke.no 

Tine Pedersen Lambela
Assisterende rektor
tlf.: 77787005
epost: tine.lambela@tromsfylke.no