Klage på eksamen, karakterer og undervisning

Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.  

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen på eksamensdagen.

Før klagefristen er gått ut kan du kreve å få en begrunnelse for karakteren i muntlig og praktisk eksamen. Da avbrytes klagefristen, og ny klagefrist gjelder fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. Dette gjelder ikke skriftlig eksamen.

Rutiner for klager fra elever som har misnøye med undervisning eller atferd

Du har rett til å klage på undervisningen du har fått eller adferd. 
Dette kan gjøres muntlig til ledelsen, din kontaktlærer eller på epost.

Rutiner for klager (PDF, 104 kB) 
Her kan du se våre rutiner etter du har gitt din klage til oss.

Hurtigklager

For enkelte fag er det en hurtigklagefrist som kan bety at klagefristen er forkortet. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

Sjekk med skolen, eller les om hurtigklager på Utdanningsdirektøratets nettside om du vil benytte deg av denne muligheten.

Avvist klage

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på.

Klagefrist for dette vedtaket er tre uker.

Mer informasjon

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Les mer om å klage på fylkeskommunens nettsider.